ekovert Łukasz Szkudlarek specjalizuje się w wykonywaniu następujących opracowań:

  • icon Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
  • icon Oceny oddziaływania na środowisko
  • icon Koncepcje programowo przestrzenne w zakresie gospodarki wodnej
  • icon Usługi projektowe oraz badawcze
  • icon Badania ewaluacyjne
  • icon Prawo ochrony środowiska, konsultacje społeczne
  • icon Dokumenty strategiczne
  • icon Studia wykonalności
  • icon Wnioski o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych i krajowych
Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest podstawowym instrumentem realizacji zrównoważonego rozwoju i integracji ochrony środowiska z politykami branżowymi dotyczącymi poszczególnych gałęzi gospodarki. Mamy doświadczenie w realizacji strategicznych ocen dla najważniejszych dokumentów szczebla centralnego. W przeciągu ostatnich lat wypracowaliśmy własne niezawodne metody analiz i badań pozwalających opracować dokument w zgodzie z prawem polskim i międzynarodowym. W celu opracowania jak najbardziej wiarygodnych i najwyższych jakościowo dokumentów w wielu wypadkach współpracujemy z najlepszymi niezależnymi ekspertami i naukowcami.
Procedura Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) powstała w USA w latach, 1970 jako narzędzie realizacji celów ochrony środowiska określonych w ustawie NEPA. Dzięki dużemu wsparciu organizacji międzynarodowych oraz deklaracji z Rio czy konwencji z Espoo, praktycznie nie ma obecnie kraju rozwiniętego, który nie miałby w mniejszym lub większym stopniu rozwiniętego własnego systemu OOŚ. Istotą OOŚ jest koncentracja na zapobieganiu zanieczyszczeniom, a nie ich likwidowaniu. Jest to instrument służący prewencji i przezorności, mający na celu zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez takie planowanie przyszłej działalności, aby jej ewentualny szkodliwy wpływ był rozpoznany i ograniczony. Nasza firma specjalizuje się w pełnym prowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko, od etapu przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia, poprzez specjalistyczne badania aż po udział w konsultacjach społecznych i asystę prawną w trakcie trwania całego postępowania.
Specjalizujemy się w kwestiach związanych z gospodarką wodną. Oferujemy specjalistyczne modelowania hydrauliczne w oparciu o modele matematyczne HEC RAS lub MIKE. Opracowujemy i wizualizujemy zagrożenie powodziowe oraz szacujemy potencjalne straty powodziowe. Prace nasze realizujemy w oparciu o dokładne modele terenu pochodzące z projektu LIDAR lub z badań własnych (badania fotogrametryczne). Świadczymy także wsparcie w ramach tworzenia miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, planów przeciwdziałania skutkom suszy czy też oceny układów hydrograficznych.
Oferujemy usługi projektowe i badawcze z zakresu szeroko pojmowanej inżynierii środowiska. Wykonujemy projekty w zakresie: melioracji, gospodarki wodnej i ściekowej, plany zagospodarowania terenu, projekty infrastruktury turystycznej. Specjalizujemy się w usługach badawczych obejmujących następujące sektory: ochrona przyrody, energetyka, gleboznawstwo, geologia, hydrologia, hydraulika czy też kartografia w oparciu o geograficzne systemy informacji przestrzennej (GIS). Ze względu na wąską specjalizację proponowanych usług projektowych możemy sobie pozwolić na współpracę z najlepszymi ekspertami i inżynierami, co gwarantuje wysoką jakość usług zarówno na etapie koncepcji, projektowania, jak i późniejszych nadzorów autorskich.
Ewaluacja zgodnie ze słownikiem pojęć MRR oznacza ocenę jakości realizacji programu lub projektu (tzn. jego faktycznych rezultatów) w stosunku do wcześniejszych założeń (tzn. oczekiwanych efektów). Celem ewaluacji jest stałe ulepszanie skuteczności i efektywności programów realizowanych przez władze publiczne, a także projektów realizowanych w oparciu o te programy. Specjalizujemy się w ewaluacjach programów infrastrukturalnych związanych z zarządzeniem sferą ochrony środowiska, ochroną przed zagrożeniami naturalnymi czy też realizacją projektów infrastrukturalnych. Wypracowaliśmy własne, niezawodne i unikalne metody badań i analiz ewaluacyjnych. Pozwala nam to przedstawić precyzyjne odpowiedzi na pytania badawcze oraz przedstawić rozwiązania dla zidentyfikowanych obszarów problematycznych.
Świadczymy wsparcie dla administracji publicznej i podmiotów prywatnych w zakresie szeroko pojmowanego prawa ochrony środowiska i prawa wodnego. Rozwiązujemy kwestie problematyczne, wspomagamy w procedurach, reprezentujemy inwestorów przed organami administracyjnymi, opracowujemy ekspertyzy w zakresie zgodności z wymogami prawa polskiego i międzynarodowego. Z racji doświadczenia, jakie posiadamy proponujemy także usługę przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie z prawem polskim, europejskim i konwencją z Aahrus. Usługa ta jest skierowana do tych inwestorów, którzy spotykają się z protestami społecznymi dotyczącymi realizowanych przez nich przedsięwzięć. W ramach usługi proponujemy pełną obsługę prawno-organizacyjną, mediacje, prowadzenie rozpraw administracyjnych i co najważniejsze wspólne poszukiwanie rozwiązań konfliktów pozwalających przeprowadzić daną inwestycję po zastosowaniu środków minimalizujących i kompensujących lub opracowaniu wariantów alternatywnych możliwych do przyjęcia przez inwestora i zaakceptowania przez społeczeństwo.
Oferujemy usługi doradcze w zakresie tworzenia dokumentów strategicznych jako niezbędnego narzędzia do sterowania rozwojem jednostek samorządów terytorialnych. Dokumenty tworzymy we współpracy ze społecznością lokalną, przygotowując dobrą, funkcjonalną strategię, dostosowaną do warunków lokalnych oraz zgodną z strategiami nadrzędnymi. Tak opracowane strategie poprzez jasno nakreślone kierunki działań, minimalizują konflikty oraz stają się cennym narzędziem zarządzania w jednostkach administracji publicznej.
Studia wykonalności to analizy przeprowadzone w fazie formułowania projektu, mające za zadanie zweryfikować, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy możliwe jest osiągniecie planowych celów danego projektu. Cechy dobrego studium są opisane w dziesiątkach publikacji. Nasza firma stawia sobie za cel rzetelność w określeniu faktycznej wykonalności danego projektu zarówno pod katem organizacyjnym, prawnym, technicznym, jak i środowiskowym. Z tego względu skupiamy się na opracowywaniu studiów dla dokumentów projektów infrastrukturalnych, związanych z szeroko pojmowaną inżynierią środowiska.
Oferujemy usługi wsparcia administracji publicznej w zakresie pozyskania środków finansowych na realizację projektów infrastrukturalnych w ramach funduszy unijnych oraz krajowych funduszy ochrony środowiska. Przez cały okres działalności współpracowaliśmy przy projektach, w których łączna wartość uzyskanego dofinansowania wynosi ponad 400 mln zł.

ekovert Łukasz Szkudlarek specjalizuje się w wykonywaniu następujących opracowań:

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest podstawowym instrumentem realizacji zrównoważonego rozwoju i integracji ochrony środowiska z politykami branżowymi dotyczącymi poszczególnych gałęzi gospodarki. Mamy doświadczenie w realizacji strategicznych ocen dla najważniejszych dokumentów szczebla centralnego. W przeciągu ostatnich lat wypracowaliśmy własne niezawodne metody analiz i badań pozwalających opracować dokument w zgodzie z prawem polskim i międzynarodowym. W celu opracowania jak najbardziej wiarygodnych i najwyższych jakościowo dokumentów w wielu wypadkach współpracujemy z najlepszymi niezależnymi ekspertami i naukowcami.

Oceny oddziaływania na środowisko

Procedura Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) powstała w USA w latach, 1970 jako narzędzie realizacji celów ochrony środowiska określonych w ustawie NEPA. Dzięki dużemu wsparciu organizacji międzynarodowych oraz deklaracji z Rio czy konwencji z Espoo, praktycznie nie ma obecnie kraju rozwiniętego, który nie miałby w mniejszym lub większym stopniu rozwiniętego własnego systemu OOŚ. Istotą OOŚ jest koncentracja na zapobieganiu zanieczyszczeniom, a nie ich likwidowaniu. Jest to instrument służący prewencji i przezorności, mający na celu zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez takie planowanie przyszłej działalności, aby jej ewentualny szkodliwy wpływ był rozpoznany i ograniczony. Nasza firma specjalizuje się w pełnym prowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko, od etapu przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia, poprzez specjalistyczne badania aż po udział w konsultacjach społecznych i asystę prawną w trakcie trwania całego postępowania.

Koncepcje programowo przestrzenne w zakresie gospodarki wodnej

Specjalizujemy się w kwestiach związanych z gospodarką wodną. Oferujemy specjalistyczne modelowania hydrauliczne w oparciu o modele matematyczne HEC RAS lub MIKE. Opracowujemy i wizualizujemy zagrożenie powodziowe oraz szacujemy potencjalne straty powodziowe. Prace nasze realizujemy w oparciu o dokładne modele terenu pochodzące z projektu LIDAR lub z badań własnych (badania fotogrametryczne). Świadczymy także wsparcie w ramach tworzenia miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, planów przeciwdziałania skutkom suszy czy też oceny układów hydrograficznych.

Usługi projektowe oraz badawcze

Oferujemy usługi projektowe i badawcze z zakresu szeroko pojmowanej inżynierii środowiska. Wykonujemy projekty w zakresie: melioracji, gospodarki wodnej i ściekowej, plany zagospodarowania terenu, projekty infrastruktury turystycznej. Specjalizujemy się w usługach badawczych obejmujących następujące sektory: ochrona przyrody, energetyka, gleboznawstwo, geologia, hydrologia, hydraulika czy też kartografia w oparciu o geograficzne systemy informacji przestrzennej (GIS). Ze względu na wąską specjalizację proponowanych usług projektowych możemy sobie pozwolić na współpracę z najlepszymi ekspertami i inżynierami, co gwarantuje wysoką jakość usług zarówno na etapie koncepcji, projektowania, jak i późniejszych nadzorów autorskich.

Badania ewaluacyjne

Ewaluacja zgodnie ze słownikiem pojęć MRR oznacza ocenę jakości realizacji programu lub projektu (tzn. jego faktycznych rezultatów) w stosunku do wcześniejszych założeń (tzn. oczekiwanych efektów). Celem ewaluacji jest stałe ulepszanie skuteczności i efektywności programów realizowanych przez władze publiczne, a także projektów realizowanych w oparciu o te programy. Specjalizujemy się w ewaluacjach programów infrastrukturalnych związanych z zarządzeniem sferą ochrony środowiska, ochroną przed zagrożeniami naturalnymi czy też realizacją projektów infrastrukturalnych. Wypracowaliśmy własne, niezawodne i unikalne metody badań i analiz ewaluacyjnych. Pozwala nam to przedstawić precyzyjne odpowiedzi na pytania badawcze oraz przedstawić rozwiązania dla zidentyfikowanych obszarów problematycznych.

Prawo ochrony środowiska, konsultacje społeczne

Świadczymy wsparcie dla administracji publicznej i podmiotów prywatnych w zakresie szeroko pojmowanego prawa ochrony środowiska i prawa wodnego. Rozwiązujemy kwestie problematyczne, wspomagamy w procedurach, reprezentujemy inwestorów przed organami administracyjnymi, opracowujemy ekspertyzy w zakresie zgodności z wymogami prawa polskiego i międzynarodowego. Z racji doświadczenia, jakie posiadamy proponujemy także usługę przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie z prawem polskim, europejskim i konwencją z Aahrus. Usługa ta jest skierowana do tych inwestorów, którzy spotykają się z protestami społecznymi dotyczącymi realizowanych przez nich przedsięwzięć. W ramach usługi proponujemy pełną obsługę prawno-organizacyjną, mediacje, prowadzenie rozpraw administracyjnych i co najważniejsze wspólne poszukiwanie rozwiązań konfliktów pozwalających przeprowadzić daną inwestycję po zastosowaniu środków minimalizujących i kompensujących lub opracowaniu wariantów alternatywnych możliwych do przyjęcia przez inwestora i zaakceptowania przez społeczeństwo.

Dokumenty strategiczne

Oferujemy usługi doradcze w zakresie tworzenia dokumentów strategicznych jako niezbędnego narzędzia do sterowania rozwojem jednostek samorządów terytorialnych. Dokumenty tworzymy we współpracy ze społecznością lokalną, przygotowując dobrą, funkcjonalną strategię, dostosowaną do warunków lokalnych oraz zgodną z strategiami nadrzędnymi. Tak opracowane strategie poprzez jasno nakreślone kierunki działań, minimalizują konflikty oraz stają się cennym narzędziem zarządzania w jednostkach administracji publicznej.

Studia wykonalności

Studia wykonalności to analizy przeprowadzone w fazie formułowania projektu, mające za zadanie zweryfikować, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy możliwe jest osiągniecie planowych celów danego projektu. Cechy dobrego studium są opisane w dziesiątkach publikacji. Nasza firma stawia sobie za cel rzetelność w określeniu faktycznej wykonalności danego projektu zarówno pod katem organizacyjnym, prawnym, technicznym, jak i środowiskowym. Z tego względu skupiamy się na opracowywaniu studiów dla dokumentów projektów infrastrukturalnych, związanych z szeroko pojmowaną inżynierią środowiska.

Wnioski o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych i krajowych

Oferujemy usługi wsparcia administracji publicznej w zakresie pozyskania środków finansowych na realizację projektów infrastrukturalnych w ramach funduszy unijnych oraz krajowych funduszy ochrony środowiska. Przez cały okres działalności współpracowaliśmy przy projektach, w których łączna wartość uzyskanego dofinansowania wynosi ponad 400 mln zł.