RODO - INFORMATOR DLA KONTRAHENTÓW

INFORMACJE OGÓLE

 1. Kontrahent w rozumieniu niniejszego dokumentu jest podmiotem współpracującym lub zainteresowanym współpracą z firmą ekovert Łukasz Szkudlarek.
 2. Administratorem danych osobowych pochodzących od kontrahentów firmy ekovert Łukasz Szkudlarek jest ekovert Łukasz Szkudlarek, ul. Średzka 39/1, 54-001 Wrocław NIP-894-255-80-77 dalej „Firma”
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:
  1. przekazanie firmie danych osobowych w celach marketingowych (np. podarowanie wizytówki, zamieszczenie maila z danymi osobowymi w stopce etc.)
  2. przekazanie firmie danych osobowych w celach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny, listy polecające)
  3. zawarcie i wykonanie umowy z firmą ekovert Łukasz Szkudlarek;
  4. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na firmie (np. wystawienie faktury);
  5. inna forma zgody wyrażona przez kontrahenta
 4. Firma ekovert Łukasz Szkudlarek w celach ochrony posiadanych danych osobowych ma ustanowionego administratora tych danych. Do administratora można zwrócić się z każdym pytaniem pod następującymi danymi kontaktowymi: Administrator Danych Osobowych w firmie ekovert Łukasz Szkudlarek, ul. Średzka 39/1, 54-001 Wrocław, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CEL PRZETWARZANIA PRZEZ FIRMĘ DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

 1. Dane osobowe kontrahentów nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Kontrahenta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Kontrahenta.
 2. Firma przetwarza dane które zostały:
  1. przekazane firmie bezpośrednio od Kontrahenta
  2. przekazane przez podmioty, który zawarły z Firmą umowę o świadczenie usług na rzecz podmiotów trzecich;
  3. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.
 3. Firma przetwarza następujące dane:
  1. dane kontaktowe;
  2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury, etc.;
  3. dane wymagane w procesie rekrutacji;
  4. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług firmy
 4. Dane osobowe Kontrahentów przetwarzane są w jednym lub więcej spośród następujących celów:
  1. w celu realizacji działań wykonywanych na żądanie Kontrahenta przed zawarciem umowy;
  2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą Kontrahent zawarł z Firmą
  3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie, np. złożenie wniosków administracyjnych, wystawienia faktury, rachunku;
  4. w celach marketingowych usług Firmy.
 5. Dane Kontrahenta mogą być ujawniane odbiorcom, w postaci podmiotów współpracujących z Firmą i wykonujących zadania na rzecz i zlecenie Firmy. W takim przypadku Firma zawiera z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo danych Kontrahenta
 6. Jeżeli Kontrahent wyrazi taką wolę/zgodę to jego dane kontaktowe Firma będzie przetwarzać także w celu ich udostępnienia przedsiębiorcom, z którymi Firma współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych.

UPRAWNIENIA KONTRAHENTÓW WOBEC FIRMY W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych Kontrahenta następuje w celu wykonania umowy z Firmą, podanie przez Kontrahenta tych danych może być warunkiem zawarcia tej umowy. (Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy). Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.
 2. Firma jest gwarantem spełnienie praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Kontrahent ma prawo w każdej chwili cofnąć każdą zgodę udzieloną Firmie w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji.
 4. W celu cofnięcia zgód Kontrahent przesyła e-mail, dzwoni lub przesyła wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane wcześniej dane kontaktowe administratora danych .
 5. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.
 6. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Kontrahenta przed jego dokonaniem
 7. Kontrahent ma prawo wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.
 8. Wszelkie skargi na przetwarzanie danych osobowych przez firmę można kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

 1. Dane osobowe Kontrahentów będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do:
  1. wykonania umowy łączącej Kontrahenta z Firmą;
  2. wykonania umowy zawartej przez inny podmiot na rzecz Kontrahenta;
  3. przeprowadzenia procesu lub procesów rekrutacji;
 2. Dane osobowe Kontrahenta o mniejszej wrażliwości zawarte w postaci danych kontaktowych korespondencji mailowej przechowywane są na komputerach poszczególnych pracowników Firmy bez wyszczególniania długości okresu przechowywania. Kontrahent zawsze może się zwrócić z prośbą o usunięcie także wszelkich danych wynikających z korespondencji mailowej.
 3. Dane osobowe Kontrahenta o mniejszej wrażliwości zawarte w postaci danych kontaktowych na kartach wizytowych lub innych materiałach marketingowych przechowywane są przez poszczególnych pracowników Firmy bez wyszczególniania długości okresu przechowywania. Kontrahent zawsze może się zwrócić z prośbą o usunięcie takich danych.
 4. Firma za zgodą Kontrahenta dopuszcza możliwość przechowywania wybranych danych procesu rekrutacji także w przypadku braku podjęcia współpracy w konkretnym procesie rekrutacyjnym. Wynika to z zapewnienia możliwości skontaktowania się z wybranym kandydatem także po ustaniu procesu rekrutacji. W tym wypadku dane te będą przechowywane przez upoważnionych pracowników Firmy bez wyszczególniania długości okresu przechowywania. Kontrahent zostanie powiadomiony o chęci Firmy do przechowania jego danych i zawsze może się zwrócić z prośbą o ich usunięcie.
 5. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych to te dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
 6. Dane przetwarzane na podstawie zgody Firma przetwarza do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
 7. Jeśli dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, to jest gdy  podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Firmą na rzecz Kontrahenta, to dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Laboratorium Biznesu

Szanowni Państwo

Informujemy, iż nasza firma dwukrotnie została wybrana przedsiębiorstwem przyjmującym na staż w ramach projektu „Laboratorium biznesu”. Projekt ten jest współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Podziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Międzynarodowe Stypendia DBU

Szanowni Państwo!

Mamy zaszyt poinformować, ze już 16 czerwca br. rozpoczyna sie termin składania wniosków do XVII edycji Międzynarodowego Programu Stypendialnego dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Podstawowym celem programu stypendialnego DBU jest profesjonalne zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska (i pokrewnych) oraz umożliwienie młodym absolwentom startu kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Program stypendialny umożliwia odbycie naukowego/zawodowego stażu w Niemczech (trwającego od 6 do 12 miesięcy) na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo - biznesowych itp. Wysokość stypendium wynosi 1060,- euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech.

Konkurs stypendialny fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) skierowany jest do:

 • absolwentów polskich uczelni, posiadających dyplom magistra,
 • studentów ostatniego roku studiów, którzy dyplom magistra uzyskają najpóźniej do końca stycznia 2014r,
 • doktorantów.

Termin składania wniosków w systemie on-line: 16.06.2013 - 16.09.2013 (aplikację można składać w języku angielskim lub niemieckim).

Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatora międzynarodowego programu stypendialnego DBU Dr Nicole Freyer-Wille Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Krajowego Koordynatora międzynarodowego programu stypendialnego DBU w Polsce, pani Wiesławy Dyki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Koordynatora Programu DBU ze stroy SdS, Leny Modzelewskiej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej informacji na temat kryteriów konkursowych oraz sposobu składania wniosków na stronie www.dbu.de oraz www.sds.org.pl (zakładka „Stypendia DBU") oraz w załączonym dokumencie „Kryteria konkursowe XVII Edycja Programu DBU".

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą stypendium DBU oraz do przekazania informacji o tegorocznej edycji konkursu wszelkim potencjalnym kandydatom!

Zmiana lokalizacji

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że doczekaliśmy się nowej, własnej lokalizacji biura. Od 25 czerwca firma znajduje się na ulicy Średzkiej 39/1 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

Zmiana nazwy firmy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 16 lutego zmianie uległa nazwa firmy z Fundeko Łukasz Szkudlarek na ekovert Łukasz Szkudlarek. Zmiana nie ma wpływu na profil działaności firmy ani na zakres proponowanych przez firmę usług.