Nazwa projektu

Od …

Do …

Odbiorca zamówienia

Opracowanie dokumentacji środowiskowej na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu nowych innowacyjnych produktów w firmie Stalmet w wyniku realizacji projektu Desing dla Przedsiębiorców

5 kwiecień 2020

P.P.H STALMET Józef Szostak

Dobieszów 25 / 48-100 Głubczyce

Wykonanie Raportu Oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia wraz z komunikacyjnym układem drogowo – kolejowym” i uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

30 marzec 2020

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) projektu programu współpracy transgranicznej Interreg 2021-2027 pomiędzy Polską i Saksonią (program)

4 marzec 2020

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Departament Współpracy Terytorialnej

Przeprowadzenie całorocznej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla Inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Kolnik - Gustorzyn o średnicy DN 1000, MOP 8,4 MPa”

21 luty 2020

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Wykonanie Opracowania polegającego na przeprowadzeniu analizy wpływu na stan jednolitych części wód - budowy, eksploatacji i demontażu stacji konwerterowej na terytorium RP, oraz kabla podmorskiego HVDC na terytorium RP planowanego do realizacji w ramach Projektu i uzyskanie Zaświadczenia oraz reprezentowanie Zamawiającego przed Organem w procedurze uzyskiwania Zaświadczenia

5 luty 2020

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla przebudowy mostu kolejowego w km 0.519, wiaduktu kolejowego w km 1.944 oraz mostu kolejowego w km 2.618 na linii kolejowej nr 537 Żakowice Południowe R7 - Słotwiny

4 luty 2020

MESILO ENGINEERING

Raport o odziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: „Rozwój Spółki Stawy Milickie poprzez niezależny system wielogatunkowego chowu i hodowli ryb w oparciu o zamknięty system wody (RAS) oraz produkcję przetworów rybnych

24 styczeń 2020

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz

Opracowanie wyjaśnień i uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku” na potrzeby wezwania GDOŚ z dnia 05.06.2019 r., znak DOOŚ-DŚII.4210.28.2017.MS.15

26 listopad 2019

Prezydenta Miasta Białegostoku

15-950 Białystok, ul. Słonimska 1

Przeprowadzenie procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zakończonego produktem – Prognozą oddziaływania na środowisko dla „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania

26 listopad 2019

Trako Projekty Transportowe

KIP na zmianę koncesji eksploatacyjnej dla złoża Grzędy, gmina Czarny Bór

9 listopad 2019

Mineral S.A.

Przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Nowe Tłoki- Sulechów w ramach budowy gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”

16 październik 2019

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Oddział we Wrocławiu

Ul. Gazowa 3

50-513 Wrocław

Opracowanie rozbudowanej i szczegółowej karty informacyjnej przedsięwzięcia (zawierającej badania modelowe) niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzenia postępowania wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (budowa budynku obory na działce o nr 3 i 4/2 w miejscowości Kończewice, obręb 0013 Kończewice, gmina Chełmża)

14 październik 2019

Pracownia Inwestproj

Wojciech Osak

Ul. Toruńska 10

87-134 Rozgarty

Opracowanie rozbudowanej i szczegółowej karty informacyjnej przedsięwzięcia (zawierającej badania modelowe) niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzenia postępowania wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Budowa pawilonu handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, pylonu reklamowego oraz miejsc postojowych, na działce nr 437/4 położonej przy ul. Mikołaja Kopernika w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek)

7 październik 2019

Pracownia Inwestproj

Wojciech Osak

Ul. Toruńska 10

87-134 Rozgarty

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Kumaki Dobrej PLH020078, Skoroszowskie Łąki PLH020093, Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego PLH020091, Lasy Grędzińskie PLH020081, Wzgórza Niemczańskie PLH020082, Wzgórza Warzęgowskie PLH020079, Stawy Karpnickie PLH020075, Żerkowice-Skała PLH020077, Gałuszki

w Chocianowie PLH020087, Jodłowice PLH020106, Góra Wapienna PLH020095, Modraszki koło Opoczki PLH020094, Dąbrowy Janikowskie PLH020089, Leśne Stawki koło Goszcza PLH020101, Ostrzyca Proboszczowicka PLH020042 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16

16 lipiec 2019

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

al. Jana Matejki 6

50-333 Wrocław

Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla zadania pt. „Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kijowskiej na odc. od ul. Markowskiej do Trasy Świętokrzyskiej”.

23 wrzesień 2019

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ul. Siedmiogrodzka 20 01-232 Warszawa

Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla zadania pt. „Przebudowa trasy tramwajowej w Al. Jana Pawła II na odc. Al. Solidarności – Plac Grunwaldzki”

3 wrzesień 2018

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ul. Siedmiogrodzka 20 01-232 Warszawa

Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ) dla zadania pt. „Budowa trasy tramwajowej w ciągu al. Wilanowskiej na odc. Służewiec – Dworzec Południowy”

21 marzec 2019

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ul. Siedmiogrodzka 20 01-232 Warszawa

Opracowanie dokumentacji środowiskowej dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków do przejęcia ścieków nadmiarowych pogody deszczowej”.

14 styczeń 2019

Biuro Projektów

Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o.

52-010 Wrocław,

Opracowanie dokumentacji środowiskowej dotyczącej eksploatacji i przeróbki kruszywa naturalnego ze złoża „Wieprznica”

28 kwiecień 2018

iBET sp. z o.o.

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji określającej oddziaływanie na środowisko zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa osadnika Czechnica” oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia.

24 kwiecień 2019

MPWiK S.A.

ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław

Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy w ujęciu przestrzennym

1 sierpień 2019

URZĄD M.ST. WARSZAWY

Biuro Infrastruktury (IN)

Wydział Inżynierii Miejskiej

ul. Marszałkowska 77/79, pokój 132, 00-683 Warszawa

Koncepcja odtworzenia stanowiska siedliskowego gniewosza plamistego w ramach kompensacji obszarów siedliskowych, związanych z zarastaniem dotychczasowych siedlisk oraz prowadzeniem wydobycia na terenie kopalni Strzelin

7 czerwiec 2019

19 grudzień 2019

MINERAL POLSKA Sp. z o.o.

Okręg EE

Ul. Wesoła 12

58-379 Czarny Bór

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia instalacji i uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla zakładu produkcyjnego RTP Co. na terenie Prologis Park Wrocław V

26 czerwiec 2019

23 marzec 2020

RTP Polska Sp. Z.O.O.

ul. Ryszarda Chomicza 13G

55 – 080 Nowa Wieś Wrocławska

Opracowanie czterech dokumentacji środowiskowych na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowych dla zamierzeń inwestycyjnych realizowanych przez Stawy Milickie S.A

22 lipiec 2019

14 październik 2019

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz

Opracowanie wyjaśnień i uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku” na potrzeby wezwania GDOŚ z dnia 05.06.2019r., znak DOOŚ-DŚII.4210.28.2017.MS.15

26 listopad 2019

14 styczeń 2020

Miasto Białystok

Koncepcja gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa

1 sierpień 2019

17 grudzień 2019

URZĄD M.ST. WARSZAWY

Biuro Infrastruktury (IN)

Wydział Inżynierii Miejskiej

ul. Marszałkowska 77/79, pokój 132, 00-683 Warszawa

Opracowanie koncepcji przebiegu Trasy Staromostowej na odcinku od ul. Andersa do placu Armii Krajowej z tunelem dla pieszych i rowerzystów pod wiaduktem przy placu Armii Krajowej

16 lipiec 2019

16 grudzień 2019

Gmina Miasta Toruń

 

 Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

Opracowanie modelu matematycznego filtracji wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń dla rejonu oczyszczalni ścieków „Kapuściska” w Bydgoszczy

5 kwiecień 2019

4 grudzień 2019

Chemwik sp. z o.o.,

 ul. Toruńska 324A

85-880 Bydgoszcz

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ... dla przedsięwzięcia Lidl Pruszcz Gdański

8 maj 2019

2 grudzień 2019

"PRACOWNIA INWESTPROJ

ul. Toruńska 10

87-134 Rozgarty"

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  (w formie raportu oddziaływania na środowisko) i przeprowadzenia postępowania wraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  pod względem utrzymania ilości DJP na niezmienionym poziomie około 1.200 szt.

8 maj 2019

29 listopad 2019

"PRACOWNIA INWESTPROJ

ul. Toruńska 10

87-134 Rozgarty"

Dokumentacja środowiskowa dla zakładu RTP w Prologis Park Wrocław V

26 czerwiec 2018

28 listopad 2019

RTP Polska Sp. z.o.o.

Świadczenie usług eksperckich w zakresie doradztwa przy opracowywaniu uwarunkowań i założeń do kierunków dokumentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy” w obszarze błękitno – zielona infrastruktura (środowisko)

30 wrzesień 2019

27 listopad 2019

Miasto Stołeczne Warszawa

Wykonanie analizy akustycznej oraz określenie ochrony akustycznej dla zadania „Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 6+942 w miejscowości Ciechłowice – opracowanie dokumentacji projektowej”

23 październik 2019

20 listopad 2019

FASYS MOSTY Sp. z o.o.

Ul. Powstańców Śląskich 139A/3

53-317 Wrocław

Opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych (jez. Białe Uścimowskie, Białe Włodawskie, Boczne)

24 sierpień 2018

15 listopad 2019

PG Wody Polskie Lublin

Plan rozwoju systemu informacyjnego gospodarowania wodami na lata 2018-2022 oraz wsparcie prawne jego funkcjonowania

18 lipiec 2019

31 październik 2019

CDM Smith Sp. z o.o.

Al. Jerozolimska 123a

02-017 Warszawa

Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym terminie działań

13 wrzesień 2017

6 listopad 2019

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Opracowanie uzupełnienia i aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań – Mosina i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431

12 czerwiec 2018

29 październik 2019

Wielkopolski Zarząd

Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Ul. Wilczak 51

61-623 Poznań

Wykonanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji Lubin, wymaganego zgodnie z art.92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.. 2268 ze zm.) oraz opracowanie na tej podstawie analizy i ankiety do VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania Ścieków komunalnych (KPOŚK)

11 październik 2019

25 październik 2019

Gmina Lubin

ul. Księcia Witolda I nr 3

59-300 Lubin

 

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowej zajezdni autobusowej przy ulicy Redutowej 27 w Warszawie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.

8 luty 2016

27 wrzesień 2019

Sweco Consulting sp. z o.o.

 

Usługi projektowe oraz pomocnicze niezbędne do realizacji zadania pn. Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb

17 kwiecień 2019

6 wrzesień 2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodne w Krakowie

Obliczenia propagacji hałasu dla odcinka od Ronda Sybiraków do granic administracyjnych miasta (ul. Łukasińskiego, Zawackiej, Walczaka) z określeniem oddziaływania na klimat akustyczny terenów chronionych akustycznie

6 sierpień 2019

26 sierpień 2019

ENVI PIOTR SOBCZYŃSKI

Piaskowa 3, 66-415

Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/ modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki osadów ściekowych

9 luty 2017

7 czerwiec 2019

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie

Opracowanie dokumentacji obszaru ograniczonego użytkowania drogi krajowej nr 32 – Stęszew – Grodzisk Wielkopolski – Sulechów na odcinku przebiegającym w granicach administracyjnych miasta Rakoniewice (od km ok. 118+520 do km ok. 121+550)

10 maj 2018

8 marzec 2019

GDDKiA Poznań

Wsparcie wykonania zamówienia publicznego w postępowaniu pn. Wdrożenie produkcyjne systemu ISOK (znak sprawy: KZGW/19/2018)

10 grudzień 2018

28 luty 2019

GISPartner Sp. z o.o.

Ul. Jana Długosza 60

51-162 Wrocław

Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej wpływ planowanej inwestycji budowy drogi Zielony Bulwar na odcinku od ul. Hallera do ul. Pomorskiej na funkcjonowanie ujęć wody Czarny Dwór i Zaspa w Gdańsku i uzyskanie dla niej decyzji zatwierdzającej przez właściwy organ geologiczny

24 kwiecień 2018

20 styczeń 2019

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Pomiary tła akustycznego oraz modelowania hałasu dla potrzeb projektowanych sodarów w dwóch potencjalnych lokalizacjach elektrowni jądrowej: Żarnowiec i Lubiatowo - Kopalino zgodnie ze zleceniem nr 07_ELB2_2018

6 luty 2018

22 luty 2018

"ELBIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Instalacyjna 2

97-427 Rogowiec, Polska

Inwentaryzacja przyrodnicza dotycząca gniewosza na terenie Mineral S.A. w Strzelinie

22 marzec 2018

14 grudzień 2018

Mineral Polska sp. z o.o.

Aktualizacja planów ochrony środowiska dla poligonów

będących w zarządzie WZI Poznań.

16 kwiecień 2018

10 grudzień 2018

Wojskowy Zarząd Infrastruktury

w  Poznaniu

Analiza dotycząca uwzględniania w projektach realizowanych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 aspektów adaptacji do zmian klimatu, łagodzenia skutków zmian klimatu i zwiększania odporności inwestycji infrastrukturalnych na skutki tych zmian i zagrożenia klęskami żywiołowymi lub katastrofami naturalnymi

6 sierpień 2018

28 listopad 2018

Ministerstwo Środowiska

Opracowanie dokumentacji środowiskowej Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia

DZIAŁANIE IV – przeprowadzenie procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, opracowanie ostatecznej wersji Planu wraz z Prognozą

11 kwiecień 2018

27 listopad 2018

TRAKO Projekty Transportowe

Przygotowaniu we współpracy z Zamawiającym materiałów niezbędnych do opracowania Wielowariantowej koncepcji rozbudowy łącznika Aglomeracji Jeleniogórskiej z drogą ekspresową S3 w Bolkowie – Studium Korytarzowe dla drogi stanowiącej element Trasy Sudeckiej.

 

Opracowanie wykonane zgodnie z metodyką opisaną w załączniku do Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów

14 czerwiec 2018

8 listopad 2018

Województwo Dolnośląskie

Instytut Rozwoju Terytorialnego

 

Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dotyczącego zmiany koncesji eksploatacyjnej dla złoża Siedlimowice, gmina Żarów

22 luty 2017

5 październik 2018

Mineral Polska sp. z o.o.

 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla zaktualizowanego dokumentu „Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”, stanowiącego Project pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

19 czerwca 2018

24 września 2018

Ministerstwo Energii

Dokumentacja środowiskowa dla budowy szczelnego zbiornika na naturalny nawóz płynny w rejonie miejscowości Monasterzysko Wielkie wraz z przewodem tłoczonym i przepompownią mobilną w Cieszymowie na terenie gmin Mikołajki Pomorskie i Stary Dzierzgoń, w celu rolniczego wykorzystywania ścieków w ilości większej niż 5m3 na dobę

luty 2018

12 wrzesień 2018

Pracownia Inwestproj

Wykonanie analizy dla trzech zlewni na terenie miasta Iławy (warmińsko-mazurskie) z wykorzystaniem numerycznego modelu opadowego

19 czerwiec 2018

13 sierpień 2018

Urząd Miasta Iławy Wydział Planowania Inwestycji i Monitoringu

AKTUALZIACJA - Dokumentacja środowiskowa dla Budowa hali 1443-HNO HALA NOVA - Ostaszewo

26 marzec 2018

8 sierpnia 2018

Pracownia Inwestproj

Sporządzenie Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji „Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia”

27 czerwiec 2016

16 lipiec 2018

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Budowa obiektu technologicznego przekształcania opon i odpadów gumowych w procesie termolizy z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Kędzierzynie Koźlu

11 marzec 2016

28 grudzień 2018

Sweco Consulting sp. z o.o.

 

Opracowanie dokumentacji środowiskowej dotyczącej zadania: “Rozbudowa drogi gminnej nr 100515 relacji Modła – Jaczów”

27 kwiecień 2018

7 czerwiec 2018

Studio Projektowe Admar

Wykonanie koncepcji ruchu dla dzielnic Olszynka i Rudniki w ramach zadania pn.: Dokumentacja dla przyszłych projektów

3 syczeń 2018

29 maj 2018

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Przeprowadzenie procedury w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 130 na odcinku od ul. Chorwackiej do ul. Mosiężnej.

12 maj 2017

19 kwiecień 2018

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Opracowanie przeglądu ekologicznego drogi krajowej nr 32 – Stęszew – Grodzisk Wielkopolski – Sulechów na odcinku przebiegającym w granicach administracyjnych miasta Rakoniewice (od km ok. 118+520 do km ok. 121+550)

22 grudzień 2016

6 kwiecień 2018

GDDKiA Poznań

Wykonanie dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu: „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni Słupi”

1 marzec 2018

23 marzec 2018

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

Analiza akustyczna na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu pn.: „Budowa wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 3 koło miejscowości Piechowice”

 

16 maj 2018

 

15 czerwiec 2018

Fasys Mosty Sp. Zo.o.

Modernizacja mostu w km 171,867 linii kolejowej nr 273 nad rzeką Odrą w Nietkowicach

3 kwiecień 2017

8 marzec 2018

PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o.

Uzyskanie decyzji środowiskowej dla projektów inwestycyjnych polegających na budowie zakładów przemysłowych i centrów logistycznych:

1.        Hala magazynowo-logistyczna wraz z przyległym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Sosnowiec, w gminie Stryki;

2.        Hale magazynowo-logistyczne wraz z przyległym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną (etap I i II) na terenie Miasta Sosnowiec przy ulicy K.K. Baczyńskiego

3.        Hale magazynowo-logistyczne wraz z przyległym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną (wariant I i II) przy ul. Ozorkowskiej w miejscowości Lućmierz, gm. Zgierz

1 marzec 2017

28 luty 2018

AMF - Biuro projektów Konstrukcje Budowlane

Identyfikacja ekosystemów jeziornych zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych w obszarze RZGW w Szczecinie

5 czerwiec 2017

22 grudzień 2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Wykonania we współpracy z Zamawiającym materiałów niezbędnych do opracowania Studium Korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną (SK) dla planowanych drogowych łączników Aglomeracji Wałbrzyskiej z węzłami drogi ekspresowej S3 w Bolkowie oraz Kamiennej Górze

29 wrzesień 2017

20 grudzień 2017

Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu

Przeprowadzenie procedury w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja obiektu sportowego - stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasińskiego”

2 czerwiec 2017

14 grudzień 2017

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska - Nowa Spacerowa - Zielony Bulwar w Gdańsku

20 grudzień 2016

30 listopad 2017

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Wykonanie ekspertyzy pt.: "Opracowanie aktualizacji analizy dominujących presji i oddziaływań, w tym antropogenicznych, pochodzenia morskiego na wody morskie polskiej strefy Morza Bałtyckiego

28 lipiec 2017

16 listopad 2017

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Raport oddziaływania na środowisko dla przedłużenia ważności koncesji eksploatacyjnej złoża Mikoszów.

23 listopad 2016

6 październik 2017

Mineral Polska Sp. z o.o.

„Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko projektu rozporządzenia zmieniającego warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego”

5 kwiecień 2017

30 październik 2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Wykonanie  „Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na potrzeby wykonania budowy zbiornika wodnego w miejscowości Białobrzegi na rzece Pierzchniance w km 2+100”

10 lipiec 2017

28 wrzesień 2018

Gmina Białobrzegi

Ul. Plac Zygmunta Starego 9

26-800 Białobrzegi

Badanie diagnozy i trendów rozwojowych dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: surowce naturalne i wtórne

27 luty 2017

26 czerwiec 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Opracowanie analizy wpływu na klimat akustyczny przedsięwzięcia polegającego na przełożeniu ul. Wilczyckiej

31 maj 2017

14 czerwiec 2017

Sweco Consulting sp. z o.o.

 

 

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku w km 17+800,00 ÷ 21+840,58 oraz przebudowy na odcinkach w km 21+840,58 ÷ 22+100,00 i w km 29+115,00 ÷ 31+435,00

3 grudzień 2015

8 maj 2017

Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, na obszarze 420 ha, obejmującej siedliska przyrodnicze w tym siedliska Natura 2000, rośliny naczyniowe, mszaki, grzyby, porosty, bezkręgowce, ichtiofauna, herpetofauna, ornitofauna, teriofauna lądowa i wodna, chiropterofauna.

31 sierpień 2015

24 kwiecień 2017

Ibereolica sp. z o.o.

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, na obszarze 480 ha, obejmującej siedliska przyrodnicze w tym siedliska Natura 2000, rośliny naczyniowe, mszaki, grzyby, porosty, bezkręgowce, ichtiofauna, herpetofauna, ornitofauna, teriofauna lądowa i wodna, chiropterofauna.

31 sierpień 2015

24 kwiecień 2017

Ibereolica sp. z o.o.

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, na obszarze 710 ha, obejmującej obszar Natura 2000 oraz obszar parku krajobrazowego. Inwentaryzacja obejmowała siedliska przyrodnicze w tym siedliska Natura 2000, rośliny naczyniowe, mszaki, grzyby, porosty, bezkręgowce, ichtiofauna, herpetofauna, ornitofauna, teriofauna lądowa i wodna, chiropterofauna.

31 sierpień 2015

24 kwiecień 2017

Ibereolica sp. z o.o.

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej siedliska przyrodnicze w tym siedliska Natura 2000, rośliny naczyniowe, mszaki, grzyby, porosty, bezkręgowce, ichtiofauna, herpetofauna, ornitofauna, teriofauna lądowa i wodna, chiropterofauna.

Łączna powierzchnia inwentaryzowanego terenu: 1610 ha.

31 sierpień 2015

24 kwiecień 2017

Ibereolica sp. z o.o.

Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzacji przyrodniczej w ramach zadania pn. „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku”,

1 września 2016

14 kwietnia 2017

Miasto Białystok

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp – postępowanie I w ramach ponownej OOŚ

styczeń 2017

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wykonanie klasyfikacji akustycznej terenów zlokalizowanych w ciągu odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu pow. 30 000 pociągów rocznie, na terenach administracyjnych województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko – pomorskiego, zachodnio-pomorskiego oraz pomorskiego

19 październik 2016

28 kwiecień 2017

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonanie klasyfikacji akustycznej terenów zlokalizowanych w ciągu odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu pow. 30 000 pociągów rocznie, na terenach administracyjnych województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego

19 październik 2016

28 kwiecień 2017

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap I - postępowanie OOŚ

11 październik 2016

30 marzec 2017

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Opracowanie dokumentacji koniecznej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji obszaru zdegradowanego Ustki

18 styczeń 2017

22 marzec 2017

Gmina Miasto Ustka

Uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania” Modernizacja wału P-1 rz. Odry gm. Głogów i Kotla”

23 marzec 2015

22 grudzień 2016

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzacji przyrodniczej w ramach zadania pn. „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku”,

21 wrzesień 2016

19 grudzień 2016

MIASTO BIAŁYSTOK

 ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

„Opracowanie koncepcji dla projektu Odtworzenie i renaturyzacja cieku Młynówka na dł. 5 km – kontynuacja projektu zrealizowanego z Bawarią pn. „Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii.”

18 maj 2016

9 grudzień 2016

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Wykonanie: „Analizy wpływu inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, w rejonie ul. Senatorskiej w zakresie działań mogących mieć wpływ na wzrost zagrożenia powodziowego w zlewni rzeki Wisłoka i Strugu”, i dostawę zamawiającemu materiałów geo-przestrzennych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej”

3 październik 2016

8 grudnia 2016

Urząd Miasta Rzeszowa

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Dokument strategiczny w zakresie rozwoju kraju i ochrony środowiska.

12 sierpień 2016

30 listopad 2016

Ministerstwo Rozwoju

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla projektu przebudowy 17 punktów wejściowych do Tatrzańskiego Parku Narodowego

21 wrzesień 2016

30 listopad 2016

Tatrzański Park Narodowy

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej analizy stopnia zanieczyszczenia środowiska morskiego odpadami spływającymi do morza, w tym odpadami sanitarnymi

30 czerwiec 2016

7 listopad 2016

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Wykonanie badania pn. Opracowanie koncepcji i wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu transportowego województwa wielkopolskiego

4 styczeń 2016

10 październik 2016

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Strykowskiej, ulicy Szczecińskiej oraz weryfikacja koncepcji rozbudowy i budowy ul. Szczecińskiej

19 czerwiec 2015

10 październik 2016

Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp

10 marzec 2016

30 wrzesień  2016

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Analiza środowiskowa na potrzeby Tauron S.A.

6 kwiecień 2016

wrzesień 2016

Fiuk Projekt, ul. Agrestowa 52, 53-006 Wrocław

Opracowanie dokumentacji w spawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: „Wielowariantowa rozbudowa i budowa ulicy Szczecińskiej na odcinku od ul. Aleksandrowskiej, na południe do granicy miasta w rejonie ul. Pancerniaków”

czerwiec 2015

wrzesień 2016

Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem

Raport Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)”

(2 listopad 2011) 27 maj 2015

Wrzesień 2016

Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem

Raport OOŚ dla przedsięwzięcia pn: fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki odry, w km 270+400 do 281+600 jej biegu, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny

12 grudzień 2014

19 sierpień 2016

EGIS Polska

Opracowanie dokumentacji OOŚ dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z nadzorem autorskim.

22 październik 2015

11 sierpień 2016

Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem

Opracowanie dokumentacji w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn.„Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej”

21 czerwiec 2016

sierpień 2016

Miasto Gorzów Wlkp.

Przeprowadzenie procedury OOŚ dla przebudowy OŚ Libiąż A

maj 2016

sierpień 2016

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji w sprawie oceny oddziaływania na przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pt.: Budowa portu multimodalnego terenie miasta Zduńska Wola

10 marzec 2015

17 sierpień 2016

Starosta Zduńskowolski

Przeprowadzenie procedury związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice

10 marzec 2015

17 sierpień 2016

Starosta Zduńskowolski

Wykonanie dokumentacji środowiskowej dla przebudowy drogi gminnej Stary Waliszów - Pławnica

9 czerwiec 2016

15 lipiec 2016

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Marszowice – modernizacja wałów rz. Bystrzycy, m. Wrocław”

8 kwiecień 2015

5 lipiec 2016

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

Przygotowanie pełnej dokumentacji środowiskowej dla zadania polegającego na kompleksowym uzbrojeniu terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest – Park” w Bystrzycy Kłodzkiej (działka nr 272/4 i 272/5)

3 marzec 2016

30 czerwiec 2016

Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

Przygotowanie wstępnych dokumentów niezbędnych do wszczęcia właściwych postępowań związanych z wymogami funduszy unijnych i prawem ochrony środowiska dla projektu pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice – Poniatów – Niemojów – Lesica – Międzylesie na odcinku Międzylesie – Przejście Graniczne w Niemojowie

maj 2016

czerwiec 2016

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

Studium Wykonalności, wniosek o dofinansowanie, decyzja środowiskowa wraz z zaświadczeniami środowiskowymi dla zamierzenia inwestycyjnego związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1148D w miejscowości Przesieczna.

18 kwiecień 2016

1 czerwiec 2016

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie

Wykonanie dokumentacji w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego „Przebudowa stacji elektroenergetycznej Mennicza we Wrocławiu na Główny Punkt Zasilania (GZP)”

kwiecień 2016

czerwiec 2016

Fiuk Projekt, ul. Agrestowa 52, 53-006 Wrocław

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Planu wypełnienia warunkowości ex-ante w zakresie inwestycji transportowych w ramach funduszy EFRR 2014 - 2020 dla województwa dolnośląskiego w ramach Regionalnej Polityki Transportowej dla Województwa Dolnośląskiego

15 czerwiec 2015

4 maj 2016

Instytut Rozwoju Terytorialnego

Ponowne uzyskanie decyzji OOŚ dla projektu pod nazwą Przebudowa ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp.

listopad 2015

kwiecień 2016

Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem

Dokumentacja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla trzech wariantów lokalizacyjnych inwestycji liniowej o łącznej długości 21,7 km, w ramach zadania: „Budowa drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a dotychczasową drogą krajową 12 (14)”

marzec 2015

11 grudzień 2015

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Charakterystyka i ocena funkcjonowania układu hydrograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów melioracyjnych na obszarze m. st. Warszawy wraz z zaleceniami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i planów miejscowych

22 wrzesień 2014

7 grudzień 2015

Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

Procedura OOŚ dla zakładu przeróbczego Mineral S.A.

listopad 2014

grudzień 2015

Mineral S.A. Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze sp. z o.o.

Procedura OOŚ projektu pn.: rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz, gm. Przewóz, powiat żarski, województwo lubuskie

3 marzec 2014

grudzień 2015

Hydroprojekt Poznań

Adaptacja projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy do ogólnopolskich metodyk

2 lipiec 2015

2grudzień 2015

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Opracowanie dokumentacji środowiskowej na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu pod nazwą: „Odbudowa rzeki Gulczanki w km 0+000 do 20+270”

listopad 2013

grudzień 2015

Hydroprojekt Poznań

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie”

6 luty 2015

2 listopad 2015

Gmina Bytów

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Lubin

29 lipca 2014

31 październik 2015

Gmina miejska Lubin

„Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry”

16 czerwiec 2015

28 październik 2015

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

„Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko warunków korzystania z wód zlewni Iny”

22 maj 2015

28 październik 2015

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 – ul. Brzezińska w Koluszkach w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny – Koluszki – Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Koluszki”

29 lipiec 2015

25 wrzesień 2015

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Wykonanie prac polegających na zebraniu danych o zasobach środowiska przyrodniczego i jego waloryzacji w ramach projektu POIiŚ 7.1-102 pn. „Przygotowanie dokumentacji środowiskowej dla wybranych projektów infrastrukturalnych perspektywy finansowej 2014-2020” I i II etap prac

Przygotowanie dokumentacji środowiskowej dla wybranych projektów infrastrukturalnych perspektywy finansowej 2014-2020” część 3a

26 czerwiec 2014

21 sierpień 2015

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Analiza hałasu dla inwestycji polegającej na uzbrojeniu strefy Przygodzice na terenie powiatu Ostrowskiego w infrastrukturę drogową i podziemną

1 czerwiec 2015

22 czerwiec 2015

ESKO Consulting

Wykonanie dokumentacji w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Wola

marzec 2015

czerwiec 2015

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Inwentaryzacja przyrodnicza terenu projektowanego portu lotniczego Kielce, zlokalizowanego w Obicach, gm. Morawica i Grabowcu gm. Chmielnik

29 kwiecień 2014

16 czerwiec 2015

Port Lotniczy Kielce Spółka Akcyjna

Opracowanie Planu Aglomeracji wodnościekowej gminy Lubin

19 wrzesień 2013

13 czerwiec 2014

Gmina Miejska Lubin

Wykonanie raportów środowiskowych dla obszaru inwestycyjnego w Kutnie

wrzesień 2014

kwiecień 2015

Fresenius Kabi

Działania informacyjne wspierające proces konsultacji społecznych PGW w obszarze RZGW w Krakowie

29 kwietnia 2014

31 marzec 2015

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Przeprowadzenie pełnej procedury OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Łowiczu, przy ul. Filtrowej, realizowanego na działkach o nr ewid. 1 i 948, obręb Mysłaków, gm. Nieborów oraz na działkach o nr ewid. 2599/1, 2628/2, 2629/2, 2633/2. 2634/2, 2635/2, 2636/2, 2637/2, i 2638/1, obręb Bolimowska, gm. Łowicz, pow. łowicki

14 maj 2014

marzec 2015

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o.

Uzyskanie decyzji OOŚ dla projektu pod nazwą Przebudowa ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp.

maj 2014

luty 2015

Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem

Analiza porealizacyjna DK 78 w Rybniku (ul. Kotucza, Reymonta, Wodzisławska na odcinku od ronda Północno-Irlandzkiego do granic miasta oraz wiaduktu drogowego nad koleją na ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Podmiejską)

12 wrzesień 2014

grudzień 2014

Urząd Miasta w Rybniku

Program zabezpieczenia przeciwpowodziowego:

·         Kanału Zyblikiewicz nr 1 w km. 0+000 – 14+770 w msc. Kanna, Podlipie, Samocice gm. Bolesław; Wola Żelichowska, Zapasternicze, Żelichów gm. Gręboszów; Kłyż, Gorzyce gm. Żabno.

·         Kanału Zyblikiewicz nr 2 w km. 0+000 – 17+190 w msc. Mędrzechów gm. Mędrzechów; Tonia, Bolesław, Świebodzin, Kuzie gm. Bolesław; Zalipie, Niwka gm. Olesno; Kłyż gm. Żabno.

4 listopad 2013

17 grudzień 2014

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Przygotowanie i opracowanie wstępnego studium wykonalności oraz raportu oddziaływania na środowisko dla lotniska lokalnego w powiecie ełckim w ramach projektu pn Odlotowa Polska Wschodnia

31 lipiec 2013

28 listopad 2014

Pracownia Inwestproj Wojciech Osak

Wyznaczenie ekosystemów wodnych i od wód zależnych zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych wraz ze wskazaniem koniecznych działań naprawczych

16 maj 2014

31 październik 2014

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Opracowanie koncepcji i wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+”

27 sierpień 2013

15 październik 2014

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Poznań wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań

5 sierpnia 2013

7 październik 2014

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Raport OOŚ dla realizacji programu ochrony przeciwpowodziowej doliny pot. Białka na odcinku w km 0+000 – 24+500 na terenie pow. nowotarskiego i tatrzańskiego woj. małopolskiego

30 październik 2012

26 wrzesień 2014

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mień

8 kwiecień 2014

20 sierpień 2014

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Wsparcie merytoryczne Ministerstwa Gospodarki w zakresie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko (negocjacje środowiskowych warunków realizacji Programu Energetyki Jądrowej z krajami narażonymi) Aktualizacja Prognozy o lokalizację Gąski Pisemne podsumowanie przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Inne opracowania w ramach wsparcia ministerstwa w postępowaniu SOOŚ:

·         Opracowanie przyczyn, przebiegu i skutków awarii w elektrowniach jądrowych Three Mile Island, Czernobyl i Fukushima.

·         Analiza porównawcza dotycząca odnawialnych źródeł energii i energetyki jądrowej

25 listopad 2010

sierpień 2014

Ministerstwo Gospodarki

Procedura oceny oddziaływa na środowisko dla projektu polegającego na poszerzeniu eksploatacji złoża bazaltu „Kłopotno”

2 lipiec 2013

sierpień 2014

Pri-Bazalt S.A.

Waloryzacja przyrodnicza i kulturowa gmin powiatu hajnowskiego

25 luty 2014

25 lipiec 2014

Starostwo powiatowe w Hajnówce

Opracowanie Planu Aglomeracji wodnościekowej gminy Nowa Ruda

14 czerwiec 2013

30 czerwiec 2014

Gmina Nowa Ruda

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju miasta Włocławek 2020

6 listopada 2013

31 stycznia 2014

Gmina Miasto Włocławek

Analiza rozwiązań dotyczących dokonywania oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych, wynikająca z potrzeby zapewnienia właściwego wdrożenia dyrektywy 2010/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych. Sprawa nr DOZ/04/2013

5 kwiecień 2013

16 grudzień 2013

Minister Środowiska

reprezentowany przez:

Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty.

10 maj 2013

15 listopad 2013

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego dla projektu pn. „Odtworzenie zbiornika wodno-błotnego, zdewastowanego po II wojnie światowej, zlokalizowanego w Leśnictwie Węgorzyno, celem ochrony żółwia błotnego.”

9 luty 2012

6 wrzesień 2013

Nadleśnictwo Dretyń

Plan Ochrony Środowiska na potrzeby projektu pn.: Badanie środowiska, badanie lokalizacji oraz usługi związane z uzyskaniem pozwoleń i uprawnień niezbędnych w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ1 Sp. z o.o. Pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy około 3.000 MW

lipiec 2013

październik 2013

Whorley Parsons /Tawi
Energetyka Jądrowa

Operat ochrony powietrza dla instalacji odpylania linii technologicznej „NORDBERG” w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Usługowym „PRI-BAZALT” S.A. w Rębiszowie.

11 wrzesień 2013

31 październik 2013

PPU PRI – BAZALT S.A.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego 2014-2020

29 maj 2013

11 październik 2013

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry.

2 sierpień 2013

 

październik 2013

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Opracowanie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych powodujących zanieczyszczenie

13 maj 2013

7 październik 2013

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Procedura oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: „Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym”

9 listopad 2011

wrzesień 2013

Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o.

Analiza akustyczna projektu pn. rozbudowie centrum handlowego Auchan zlokalizowanego w gminie Kołbaskowo, powiat Policki, przy ulicy Ustowo 45, Szczecin w zakresie dróg wewnętrznych i infrastruktury technicznej.

Analiza akustyczna projektu pn. rozbiórce istniejącej i budowie nowej stacji paliw na terenie centrum handlowego Auchan Kołbaskowo

kwiecień 2013

23 sierpień 2013

Egis Poland Sp. z o.o.

Analiza akustyczna do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia „Budowa stacji paliw przy Centrum Handlowym AUCHAN, Szczecin, ul. Autostrada Poznańska”

lipiec 2013

sierpień 2013

Egis Poland Sp. z o.o.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Regulacja rzeki Noteć na odcinku od Pakości do Łabiszyna z uwzględnieniem jezior Mielno i Sadłogoszcz”

22 marzec 2013

14 lipiec 2013

Hydroprojekt Sp. z o.o. Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

10 styczeń 2013

7 czerwiec 2013

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Ocena zagrożenia powodzią terenów przewidzianych pod planowaną budowę stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Elbląg

25 kwiecień 2013

6 czerwiec 2013

PSE Inwestycje S.A.

Opracowanie zawierające raport z realizacji działań naprawczych podejmowanych przez Miasto Jelenia Góra w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami norm w zakresie zanieczyszczenia powietrza na terenie Uzdrowiska Cieplice oraz propozycję dostosowania istniejących programów naprawczych w kierunku skuteczniejszego i efektywniejszego osiągnięcia poprawy jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz tlenku węgla na terenie Uzdrowiska Cieplice, przy uwzględnieniu realnych możliwości ich finansowania.

3 kwiecień 2013

31 maj 2013

Miasto Jelenia Góra

Pełna procedura oceny oddziaływania na środowisko oraz Raport Oddziaływania na Środowisko dla projektu pn.:”Budowa obwodnicy Czarnego Boru-drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 347”.

20 maj 2010

17 czerwiec 2010

Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze sp. z o.o.

Badanie ewaluacyjne - ocena oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań rewitalizacyjnych realizowanych w ramach priorytetu 9 RPO WD „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska” ( „Miasta”)

12 listopad 2012

15 marzec 2013

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Analiza akustyczna projektu pn. budowie wiaduktu drogowego nad linią kolejową Poznań – Kluczbork, w ciągu ul. Starołęckiej, na odcinku od ul. Fortecznej do ul. Św. Antoniego w Poznaniu

luty 2013

8 marzec  2013

Egis Poland Sp. z o.o.

 

Opracowano prognozę oddziaływania na Środowisko dla projektu strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

28 grudzień 2012

7 marzec 2013

Instytut Ochrony Środowiska

Trzy raporty środowiskowe (Environmental Due Diligence Reports -faza I) lokalizacji dla zakładów Segro Logistics -lokalizacje: Stryków, Łódź, Nadarzyn

luty 2013

luty 2013

HPC Polska Sp. Z o.o.

Wykonanie analizy oddziaływania akustycznego inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D na odc. Powidzko – Grądzik – Żmigród”, i „Przebudowie drogi pow. Nr 1329D na odc. Domanowice-Kaszyce Wielkie-Kaszyce Milickie”.

14 styczeń 2013

styczeń 2013

Zarząd Dróg Powiatowych

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu p.n. „Przebudowa stacji elektroenergetycznej 1110/20/10 kV R-101 Walecznych we Wrocławiu”

październik 2012

grudzień 2012

FIUK Projekt Wrocław

Określenie reprezentatywnego ciężaru usypowego pryzm kamienia wapiennego zmagazynowanego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów

11 grudzień 2012

31 grudzień 2012

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Wrocław Spółka z o.o.

Opracowanie koncepcji nowego wariantu lokalizacyjnego i określenie oddziaływania na środowisko skutków realizacji zbiornika wodnego Rzetnia Przybyszów.

12 październik 2012

5 grudzień 2012

Pracownia Inwestproj Wojciech Osak

Analiza ruchu samochodowego na terenie Miasta w okresie do 2025 r. ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnej koncepcji budowy dodatkowej przeprawy przez kanał Łuczański (Giżycki), obejmujące analizę urbanistyczną, prawną i ekonomiczną – jako podstawa do rozwoju gospodarczego wybranych regionów miasta” polegającej na analizie przestrzenno - ekonomiczno – środowiskowej zasadności budowy nowego połączenia komunikacyjnego w kontekście zamknięcia istniejącego zabytkowego mostu nad kanałem Giżyckim i projektowanej rozbudowy drogi krajowej nr 5

25 lipiec 2012

25 listopad 2012

Gmina Miejska Giżycko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu prac związanych z utrzymaniem/-x rzeki Szprotawy w km 16+780 – km 22+450 w celu zachowania jej funkcji na obszar specjalnej ochrony ptaków natura 2000 „Stawy Przemkowskie” PLB020003 ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania przedsięwzięcia na przedmioty ochrony w/w obszaru natura 2000 oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

15 maj 2012

19 listopad 2012

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy

Wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska: Dokumentacja przeglądu ekologicznego dla ul. Gliwickiej i Rybnickiej. Dokumentacja do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nr RDOŚ-24WOOŚ/6613014/09/bm z dnia 27 maja 2009 r. w zakresie ochrony akustycznej

8 sierpień 2012

31 październik 2012

Miasto Rybnik

Ekspertyza w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na „odbudowie- przebudowie koryta potoku Tarnawka w km 4+000 – 9+000 w obrębie wsi Ibramowice i Buków, gmina Żarów oraz w obrębie wsi dzikowa, gmina Mietków” na cele ochrony wód w związku z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy wodnej

28 sierpień 2012

22 październik  2012

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

Wykonanie 30 panoram z wybranych szczytów Karkonoszy, Pogórza Karkonoskiego Gór Izerskich oraz Rudaw Janowickich, prezentujących charakterystyczne elementy rzeźby Karkonoszy i okolic, oraz wykonanie szkiców do wykonanych panoram, objaśniających w graficzny sposób elementy przyrody nieożywionej ujęte w panoramie.

24 wrzesień 2012

5 październik 2012

Karkonoski Park Narodowy

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji krawężników drogowych z zastosowaniem minerału skalnego zeolitu, nr działek 44/49 i 2037/2 położonych w miejscowości Białe Błota, gm. Białe Błota”

grudzień 2011

październik 2012

Pracownia Inwestproj Wojciech Osak

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla zadania pod nazwą: „Lipki-Oława-modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz Laskowice. Modernizacja wału W-1(OM)” (zadanie 3)

6 kwiecień 2012

1 październik 2012

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

Raport Oddziaływania na Środowisko dla koncepcji przedsięzwięcia pn: „Budowa bloku energetycznego opalanego gazem ziemnym”

listopad 2011

28 wrzesień 2012

Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu

Raport oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wodnej przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Samotworze wraz z przepławką dla ryb łącznie oraz Raport oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie przepławki dla ryb na jazie usytuowanym przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Samotworze

25 kwiecień 2012

lipiec 2012

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

23 luty 2012

16 lipiec 2012

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Plan Ochrony Środowiska dla poligonu wojskowego w Toruniu

15 listopad 2011

14 maj 2012

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonawczej dla zadania pn. Otwarcie Nysy kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej – I etap: opracowanie dokumentacji

17 czerwiec 2011

20 kwiecień 2012

Urząd Miasta i Gminy W Bystrzycy Kłodzkiej

Ekspertyza w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięć projektu RPO WD 2007-2013 pn.: „Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Białej Lądeckiej  w km 24+250-25+130 w miejscowości Lądek Zdrój” na cele ochrony wód w związku z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

1 marzec 2012

28 marzec 2012

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Opracowanie projektu wykonawczego i budowlanego dla zadania polegającego na zaopatrzeniu w wodę części podstrefy WSSE „Invest-Park” (ul. Kolejowa) oraz pozostałych obiektów położonych przy ul. Kolejowej zaopatrywanych z wodociągu lokalnego w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z niezbędnym zakresem uzgodnień w celu pozyskania pozwolenia na budowę.

14 lipiec 2011

29 luty 2012

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Opracowano prognozę oddziaływania na Środowisko skutków realizacji zamierzeń Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju

15 listopad 2011

14 grudzień 2011

16 luty 2012

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego „Grzędy – I”. W ramach opracowania wykonano między innymi długookresową inwentaryzację przyrodniczą obszaru objętego oddziaływaniem nowoprojektowanej kopalni odkrywkowej wraz z szczegółową oceną oddziaływania na obszary Natura 2000 PLB0200010 Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie, PLH 020038 Góry Kamienne.

kwiecień 2011

grudzień 2011

Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze sp. z o.o.

Opracowanie operatu wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych umożliwiających powszechne korzystanie w wód na cele turystyki wodnej w ramach projektu pn. Otwarcie Nysy kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej

listopad 2011

grudzień 2011

Urząd Miasta i Gminy W Bystrzycy Kłodzkiej

Opracowanie materiałów i fotografii do folderu promocyjnego dla zadania pn. Otwarcie Nysy kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej – I etap: opracowanie dokumentacji

wrzesień 2011

październik 2011

Urząd Miasta i Gminy W Bystrzycy Kłodzkiej

Opracowano prognozę oddziaływania na Środowisko skutków realizacji zamierzeń Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”

12 kwietnia 2011

12 wrzesień 2011

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Raport Oddziaływania na Środowisko dla hali produkcyjno magazynowej wyrobów stalowych z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną na terenie przedsiębiorstwa „NOVA TRADING” przy ul. Droga Starotoruńska 5 w Toruniu”

17 lipiec 2011

wrzesień 2011

Pracownia Inwestproj Wojciech Osak

Raport Oddziaływania na Środowisko, (w tym Obszary Natura 200) dla przedsięwzięcia pn: „Remont ciągu pieszo rowerowego w pasie drogi gminnej na odcinku Stawno - Nowe Grodzisko”

30 czerwiec 2011

10 sierpień 2011

Gmina Miejska Milicz

Badanie pt. „Analiza systemów oceny dokumentacji projektowej w zakresie oceny oddziaływania na środowisko stosowanych przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi”

9 maj 2011

1 sierpień 2011

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Raport Oddziaływania na Środowisko dla drogi klasy G pn. „Rozbudowa ulicy Inflanckiej w Łodzi na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Łagiewnickiej (łącznie ze skrzyżowaniem) w oparciu o dwuwariantową koncepcję”

Oraz dla przedsięwzięcia Rozbudowa ul. Przędzalniczej na odcinku od ul. Tymienieckiego do ul. Milinowej w Łodzi

13 października 2010

 

13 sierpnia 2011

Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi

Wykonanie dokumentacji dla zamierzenia inwestycyjnego  pn.: "Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK w Toruniu".

grudzień 2010

marzec 2011

Pracownia Inwestproj

Kompleksowa procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związana z wdrażaniem, a następnie aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla zdegradowanych obszarów Polkowic na lata 2007-2013 (LPR)

luty 2009

7 grudzień 2010

Urząd Gminy Polkowice

Sporządzenie koncepcji i projektu rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej dla nowo projektowanej podstrefy WSSE "Invest-Park" w Bystrzycy Kłodzkiej o powierzchni 10,4821ha.

9 sierpień 2010

30 wrzesień 2010

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Opracowano i przeprowadzono kompleksową procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym Prognozę Oddziaływania na Środowisko związaną z wdrożeniem Zintegrowanego program rozwoju transportu publicznego dla aglomeracji bydgosko – toruńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 opracowanego

30 maj 2010

8 lipiec 2010

Trako Marek Wierzbicki, Wilczyce

Ekspertyza pn. Analiza wartości wskaźnika oddziaływania pn. "Liczba ludności i zabezpieczonej przed powodzią" w ramach Działania 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

styczeń 2010

15 czerwiec 2010

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na potrzeby aplikowania o środki z funduszy strukturalnych dla projektu pn. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego części metalowych do telewizorów w Ostaszewie”

luty 2010

kwiecień 2010

Pracownia Inwestproj Wojciech Osak

Raport Oddziaływania na Środowisko dla: projektowanego zespołu 12 budynków o charakterze usługowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz 2 obiektów magazynowo-produkcyjno-laboratoryjnych na terenie zakładu Boryszew SA oddział Elana w Toruniu, zlokalizowanego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie (nazwa robocza - Biznes Park Elana)

styczeń 2010

kwiecień 2010

Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu

Raport Oddziaływania na Środowisko dla: projektowanego Centrum Logistycznego położonego w Toruniu przy ulicach Płaskie] oraz ul Marii Skłodowskiej-Curie (teren Oddziału Elana) zakładu Boryszew SA oddział Elana w Toruniu

styczeń 2010

kwiecień 2010

Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu

Przeprowadzenie procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Złotoryja na lata 2007-2013

28 sierpnia 2009

28 września 2009

Gmina Miejska Złotoryja

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, studium wykonalności projektu, postępowanie w sprawie ooś, szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza dla projektu pn.: „Rewitalizacja Skweru im. Wyżykowskiego”

lipiec 2009

sierpień 2009

Gmina Miejska Lubin

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, studium wykonalności projektu, postępowanie w sprawie ooś, szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza dla projektu pn.: „Rewitalizacja Parku Wrocławskiego”

lipiec 2009

sierpień 2009

Gmina Miejska Lubin

Raport oddziaływania na środowisko projektu pn. "Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK w Toruniu".

marzec 2009

15 kwiecień 2009

Innova Consulting